معنی و ترجمه کلمه arc elasticity of demand به فارسی arc elasticity of demand یعنی چه

arc elasticity of demand


کشش کمانى تقاضا،عبارت از کشش تقاضا بين دو نقطه روى منحنى تقاضا که بوسيله فرمول زير محاسبه ميشود :
بازرگانى : E =) q/p ( * ) p1+p2 ( / ) q1+q2 (نسبت فوق نسبت مقدار تقاضا به قيمت کالاست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها