معنی و ترجمه کلمه assembly of notables به فارسی assembly of notables یعنی چه

assembly of notables


مجلس بزرگان يا اعيان ،پارلمانى موقتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها