معنی و ترجمه کلمه assistant chief of staff, g3 (operations به فارسی assistant chief of staff, g3 (operations یعنی چه

assistant chief of staff, g3 (operations


معاونت عمليات ،رکن سوم
علوم نظامى : اداره سوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها