معنی و ترجمه کلمه assistant chief of staff,g2 (intelligenc به فارسی assistant chief of staff,g2 (intelligenc یعنی چه

assistant chief of staff,g2 (intelligenc


معاونت اطلاعات ،رکن دوم
علوم نظامى : اداره دوم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها