معنی و ترجمه کلمه assumed orientation به فارسی assumed orientation یعنی چه

assumed orientation


توجيه فرضى
علوم نظامى : توجيه فرضى وسايل نقشه بردارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها