معنی و ترجمه کلمه at the current rate of exchange به فارسی at the current rate of exchange یعنی چه

at the current rate of exchange


به نرخ جارى ارز
بازرگانى : به نرخ مبادله جارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها