معنی و ترجمه کلمه attitude به فارسی attitude یعنی چه

attitude


وضع ،حالت قرار گرفتن ،گرايش ،حالت ،هيئت ،طرز برخورد،روش و رفتار
روانشناسى : نگرش
علوم هوايى : وضعيت
علوم نظامى : برخورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها