معنی و ترجمه کلمه authorized parts list به فارسی authorized parts list یعنی چه

authorized parts list


ليست قطعات مجاز
علوم نظامى : سهميه مجاز قطعات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها