معنی و ترجمه کلمه automobile body sheet به فارسی automobile body sheet یعنی چه

automobile body sheet


علوم مهندسى : بدنه اتومبيل

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها