معنی و ترجمه کلمه avalanche به فارسی avalanche یعنی چه

avalanche


نزول ناگهانى و عظيم هر چيزى ،بشکل بهمن فرود امدن
معمارى : بهمن
ورزش : بهمن
علوم هوايى : هر يک از چند پروسه اى که در ان برخورد يونها يا الکترونها سبب ايجاد يونها يا الکنرونهاى جديد ميشود که اين ذرات خود سبب برخوردهاى هر چ ه بيشتر خواهند شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها