معنی و ترجمه کلمه average degree of polymerization به فارسی average degree of polymerization یعنی چه

average degree of polymerization


شيمى : درجه متوسط بسپارش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها