معنی و ترجمه کلمه axial runout به فارسی axial runout یعنی چه

axial runout


رانش محورى ،شوک محورى
علوم مهندسى : ضربه محورى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها