معنی و ترجمه کلمه azimuth adjustment slide rule به فارسی azimuth adjustment slide rule یعنی چه

azimuth adjustment slide rule


علوم نظامى : خط کش محاسبات تنظيم گرا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها