معنی و ترجمه کلمه battle lights به فارسی battle lights یعنی چه

battle lights


چراغ پليس ،چراغهاى جنگى
علوم نظامى : چراغ خاموشى شبانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها