معنی و ترجمه کلمه beetle به فارسی beetle یعنی چه

beetle


کلوخ کوب ، : )n.(سوسک ،beetling( : )vi.& adj.(، )-dاويخته شدن ،پوشيده شدن ،پيش امدن ،سوسک وار
عمران : زمين کوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها