معنی و ترجمه کلمه best angle-of-climb airspeed به فارسی best angle-of-climb airspeed یعنی چه

best angle-of-climb airspeed


علوم هوايى : سرعتى در هواپيما که بيشترين افزايش ارتفاع در يک نقطه معين را سبب ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها