معنی و ترجمه کلمه biological half time به فارسی biological half time یعنی چه

biological half time


زمان فعاليت يک عامل ميکروبى
علوم نظامى : زمان امکان فعاليت عامل ميکربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها