معنی و ترجمه کلمه biological warfare به فارسی biological warfare یعنی چه

biological warfare


علوم نظامى : جنگ ميکربى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها