معنی و ترجمه کلمه bitten with به فارسی bitten with یعنی چه

bitten with


الوده دچار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها