معنی و ترجمه کلمه break bulk point به فارسی break bulk point یعنی چه

break bulk point


علوم نظامى : نقطه تقسيم اماد کشتى به داخل قايقهاى کوچکتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها