معنی و ترجمه کلمه brief به فارسی brief یعنی چه

brief


خلاصه دعوى خواهان يا دفاع خوانده که به وسيله وکيل ايشان تهيه مى شود يادداشتى که وکيل از روى ان در محکمه صحبت مى کند،کوتاه مختصر،حکم ،دستور،خلاصه کردن ،کوتاه کردن ،اگاهى دادن
قانون ـ فقه : وکيل کردن
علوم نظامى : خلاصه کردن چيزى توج يه کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها