معنی و ترجمه کلمه cadre strength column به فارسی cadre strength column یعنی چه

cadre strength column


علوم نظامى : ستون مربوط به استعداد پرسنل يکان ستون استعداد پرسنل کادر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها