معنی و ترجمه کلمه call for ..... under the credit به فارسی call for ..... under the credit یعنی چه

call for ..... under the credit


بازرگانى : درخواست کردن ..... تحت اعتبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها