معنی و ترجمه کلمه calling sequence به فارسی calling sequence یعنی چه

calling sequence


مجموعه اى مشخص از دستورالعمل و داده که براى فراخوانى يک ريزبرنامه معين ضرورى است ،دبناله فراخوانى ،دنباله فراخوانى
کامپيوتر : ترتيب فراخوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها