معنی و ترجمه کلمه canalization به فارسی canalization یعنی چه

canalization


کانال سازى ،کاناليزه کردن ،هدايت در مسير،نهرسازى ،مجرا سازى( براى فاضل اب)،احداث ترعه و قنات ،لوله کشى ،زه کشى ،ابراه سازى
علوم مهندسى : به صورت مجزا دراوردن
معمارى : شبکه لوله کشى
روانشناسى : ره گزينى
زيست شناسى : ابراه سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها