معنی و ترجمه کلمه catch cold به فارسی catch cold یعنی چه

catch cold


سرما خوردن ،زکام شدن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها