معنی و ترجمه کلمه cause to sustain a loss به فارسی cause to sustain a loss یعنی چه

cause to sustain a loss


ضرر زدن به ،زيان رساندن به ،تسبيب
قانون ـ فقه : اضرار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها