معنی و ترجمه کلمه caveat venditor به فارسی caveat venditor یعنی چه

caveat venditor


اخطار به فروشنده ،ملتفت بودن فروشنده
بازرگانى : يعنى فروشنده مسئول معايب کالاى فروخته شده مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها