معنی و ترجمه کلمه certificate of origin به فارسی certificate of origin یعنی چه

certificate of origin


قانون ـ فقه : گواهينامه مبداء
بازرگانى : گواهى مبداء،گواهى مبدا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها