معنی و ترجمه کلمه chronic dose به فارسی chronic dose یعنی چه

chronic dose


دز قابل معالجه و پيشگيرى اتمى
علوم نظامى : دز دريافتى تا 24 ساعت بعد از انفجاراتمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها