معنی و ترجمه کلمه coast defence به فارسی coast defence یعنی چه

coast defence


پدافند ساحلى
علوم نظامى : سازمان پدافند از ساحل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها