معنی و ترجمه کلمه cock and bull story به فارسی cock and bull story یعنی چه

cock and bull story


داستان جعلى براى تعريف از خود،چاخان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها