معنی و ترجمه کلمه command and control به فارسی command and control یعنی چه

command and control


علوم نظامى : کنترل و فرماندهى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها