معنی و ترجمه کلمه command issuing office به فارسی command issuing office یعنی چه

command issuing office


دفتر توزيع فرامين يکان
علوم نظامى : دفتر توزيع دستورالعملهاى يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها