معنی و ترجمه کلمه company network به فارسی company network یعنی چه

company network


شبکه همکار
کامپيوتر : شبکه شرکت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها