معنی و ترجمه کلمه compensating relief valve به فارسی compensating relief valve یعنی چه

compensating relief valve


علوم هوايى : شير رها کننده فشار با شير ترمواستاتيک براى کاهش فشار تنظيم شده هنگاميکه روغن داغ است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها