معنی و ترجمه کلمه compensating winding به فارسی compensating winding یعنی چه

compensating winding


سيم پيچ تعديل کننده
علوم مهندسى : سيم پيچ تعادلى سيم پيچ خنثى کننده
الکترونيک : سيم پيچ جبران گر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها