معنی و ترجمه کلمه complicated به فارسی complicated یعنی چه

complicated


پيچيده ،بغرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها