معنی و ترجمه کلمه concentration of electron به فارسی concentration of electron یعنی چه

concentration of electron


الکترونيک : چگالى الکترون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها