معنی و ترجمه کلمه concentration of fire به فارسی concentration of fire یعنی چه

concentration of fire


تمرکز اتش
علوم نظامى : توده کردن اتش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها