معنی و ترجمه کلمه confused به فارسی confused یعنی چه

confused


گيج شده ،گيج ،سر در گم ،مغشوش ،مخلوط،خجل
روانشناسى : گم گشته
علوم نظامى : دست پاچه مات و مبهوت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها