معنی و ترجمه کلمه connection به فارسی connection یعنی چه

connection


ارتباط،انشعاب ، )=connexion(پيوستگى ،اتصال ،وابستگى ،بستگى ،نسبت ،مقام ،خويش ،رابطه
علوم مهندسى : اتصال زمين
معمارى : اتصال
روانشناسى : پيوند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها