معنی و ترجمه کلمه consent به فارسی consent یعنی چه

consent


موافقت ورثه با مندرجات وصيتنامه رضايت ،اجازه ،توافق ،موافقت ،راضى شدن ،رضايت دادن
قانون ـ فقه : اجازه دادن رضايت دادن و پذيرفتن در مورد کار انجام شده و يا رضايت دادن به اينکه کارى انجام بشود
بازرگانى : رضايت ،موافقت کردن
<

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده