معنی و ترجمه کلمه considerations of public interest به فارسی considerations of public interest یعنی چه

considerations of public interest


قانون ـ فقه : مصالح مرسله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها