معنی و ترجمه کلمه constellation به فارسی constellation یعنی چه

constellation


علم نجوم ،صورت فلکى ،برج ،مجمع الکواکب
روانشناسى : منظومه
نجوم : پيکر
علوم هوايى : صورت فلکى
علوم نظامى : هيئت صورت فلکى
علوم دريايى : صورت فلکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها