معنی و ترجمه کلمه continous-type furnace به فارسی continous-type furnace یعنی چه

continous-type furnace


کوره تونلى
علوم مهندسى : کوره نوع بدون وقفه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها