معنی و ترجمه کلمه contract escalation clause به فارسی contract escalation clause یعنی چه

contract escalation clause


بازرگانى : ماده تعديل قرارداد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها