معنی و ترجمه کلمه copy (negative) به فارسی copy (negative) یعنی چه

copy (negative)


نسخه نگاتيو عکس ،شيشه عکس
علوم نظامى : نسخه ثانوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها