معنی و ترجمه کلمه court of appeal به فارسی court of appeal یعنی چه

court of appeal


دادگاه پژوهش ،دادگاه عالى ،دادگاه استان
قانون ـ فقه : محکمه استيناف دادگاه پژوهشى
بازرگانى : دادگاه استيناف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها