معنی و ترجمه کلمه cpu time به فارسی cpu time یعنی چه

cpu time


مقدار زمانى که توسط پردازش مرکزى به اجراى دستورالعملهاى برنامه اختصاص داده مى شود
کامپيوتر : زمان واحد پردازشگر مرکزى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها